DELAWARE DIRECTORY

SMYRNA

SMYRNA BC

210 Staves Landing Rd, Townsend, 19734

Mailing Address: 98 Shorty Lane, Smyrna, 19977

(302) 535-2096; Pastor: Frank Truax

CHURCHES